Trang chủ Thủ tục hành chính Đường thủy nội địa

 

 

Tên thủ tục

Thiết lập khu neo đậu

Lĩnh vực

Đường thủy nội địa

Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu; Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà số 2- Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

Đối tượng nộp

Tổ chức, cá nhân

Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thiết lập khu neo đậu nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền sau:

- Sở Giao thông vận tải: thỏa thuận thiết lập khu neo đậu trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và các trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.

b) Giải quyết TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thỏa thuận thiết lập khu neo đậu gửi cho chủ đầu tư.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị thỏa thuận thiết lập khu neo đậu theo mẫu;

- Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền;

- Bình đồ khu vực dự kiến thiết lập khu neo đậu: phải thể hiện phạm vi khu neo đậu, cao trình đáy, vị trí luồng, công trình liền kề (nếu có) trên hệ tọa độ quốc gia VN2000 và hệ cao độ nhà nước, tỷ lệ bản vẽ từ 1/500 đến 1/2.000.

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

 

 


Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THIẾT LẬP KHU NEO ĐẬU

 

 

 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/…

…, ngày … tháng … năm …

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

 

Thỏa thuận thiết lập khu neo đậu

 

Kính gửi: ………..(1)

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

 

Tên tổ chức, cá nhân: ...................................................................

 

Người đại diện theo pháp luật: .....................................................

 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số....ngày… tháng... năm... tại                     

 

Địa chỉ: ………………… số điện thoại liên hệ: ............................

 

Đề nghị thiết lập khu neo đậu (2) .................................................

 

1. Vị trí dự kiến xây dựng có tọa độ (3) .......................................

 

Cách bờ (phải hay trái) ....sông, kênh …………; cách luồng chính                         ;

 

Thuộc địa phận: xã (phường) ………………… huyện (quận) .....

 

Tỉnh (thành phố) ..........................................................................

 

2. Quy mô dự kiến xây dựng (4) ..................................................

 

3. Thiết bị, phao neo đậu phương tiện: ........................................

 

4. Mục đích sử dụng .....................................................................

 

5. Phạm vi vùng nước sử dụng .....................................................

 

6. Phương tiện, thiết bị xếp dỡ hàng hóa: .....................................

 

7. Dự kiến tiếp nhận phương tiện có trọng tải ... tấn hoặc mớn nước ... m; có sức chở ...hành khách.

 

8. Hồ sơ gửi kèm gồm: .................................................................

 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung văn bản thỏa thuận thiết lập khu neo đậu./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: VT,…

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
(Ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

 

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận.

 

(2) Tên khu neo đậu.

 

(3) Hệ tọa độ VN 2000.

 

(4) Số lượng phao neo và khoảng cách.

 

 

tải mẫu văn bản tại đây:  ĐƠN ĐỀ NGHỊ THIẾT LẬP KHU NEO ĐẬU

 

 

 

Tin liên quan

ĐT 3: Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa(04/06/2021 4:15:16 CH)

ĐT 04: Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa(04/06/2021 4:14:30 CH)

Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa (04/06/2021 4:13:36 CH)

ĐT 6: Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa (04/06/2021 4:11:32 CH)

ĐT 7: Thiết lập khu neo đậu (04/06/2021 4:10:22 CH)

1032 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169