Trang chủ Thủ tục hành chính Đường thủy nội địa

 

 

 

 

Tên thủ tục

Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa

Lĩnh vực

Đường thủy nội địa

Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu; Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà số 2- Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

Đối tượng nộp

Tổ chức hoặc cá nhân

Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC: Người quản lý khai thác bến thủy nội địa nộp hồ đến cơ quan có thẩm quyền sau:

- Sở Giao thông vận tải: công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương, trừ trường hợpthuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và các trường hợp khác do Bộ Giao thông vận tải quyết định.

b) Giải quyết TTHC:

- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài:

+ Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa;

- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: Trong thời hạn 05 ngày,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa.

Thời hạn giải quyết

- Cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài:

+ Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông vận tải;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa;

- Cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: Trong thời hạn 05 ngày,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa theo mẫu;

- Văn bản thỏa thuận thông số kỹ thuật của cấp có thẩm quyền về nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa;

- Bản vẽ hoàn công của bến thủy nội địa;

- Bản vẽ mặt bằng công trình, vùng đất, vùng nước của bến thủy nội địa;

- Hồ sơ kiểm tra tính toán thực tế bến thủy nội địa do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân kiểm định thực hiện.

Số lượng bộ hồ sơ

01 bộ

Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

 

 

 

 

 

Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CHUYỂN BẾN THỦY NỘI ĐỊA THÀNH CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

 

 

 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/…

…, ngày … tháng … năm …

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

 

Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa

 

 

 

Kính gửi: ………..(1)

 

 

 

Căn cứ Nghị định số .../2021/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

 

Tên tổ chức, cá nhân: ...................................................................

 

Người đại diện theo pháp luật: .....................................................

 

Đăng ký doanh nghiệp (hộ gia đình): số….. ngày…… tháng…… năm…… tại    

 

Địa chỉ: ………………………………………… số điện thoại liên hệ:

 

1. Thông tin bến thủy nội địa (2): ................................................

 

a) Vị trí bến có tọa độ (3) .............................................................

 

Từ km thứ …………….. đến km thứ............................................

 

Trên bờ (phải hay trái) …….sông, kênh). ....................................

 

Thuộc địa phận: xã (phường, thị trấn), huyện (quận) ..................

 

Tỉnh (thành phố) ..........................................................................

 

b) Bến đã được công bố hoạt động theo Quyết định số... ngày.../.../... của  

 

c) Bến thuộc loại ..........................................................................

 

d) Phạm vi vùng đất sử dụng .......................................................

 

d) Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu bến, kho bãi, kết nối các phương thức vận tải khác: ................................................................................ )

 

e) Phạm vi vùng nước sử dụng ………………… có tọa độ ..........

 

2. Nội dung đề nghị công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng

 

a) Phương tiện có mớn nước ...m hoặc trọng tải ...tấn; có sức chở……… hành khách.

 

b) Thời hạn hoạt động: Từ ngày ………………….. đến ngày ......

 

c) Hồ sơ gửi kèm gồm: .................................................................

 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa, pháp luật khác có liên quan và nội dung quy định trong quyết định công bố Hoạt động cảng (bến).

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: VT,…

TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)
(Ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

 

(1) Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

 

(2) Tên cảng (bến).

 

(3) Hệ tọa độ VN 2000.

 

 

Tải mẫu đơn tại đây: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CHUYỂN BẾN THỦY NỘI ĐỊA THÀNH CẢNG THỦY NỘI ĐỊA

Tin liên quan

ĐT 3: Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa(04/06/2021 4:15:16 CH)

ĐT 04: Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa(04/06/2021 4:14:30 CH)

Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa (04/06/2021 4:13:36 CH)

ĐT 6: Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa (04/06/2021 4:11:32 CH)

ĐT 7: Thiết lập khu neo đậu (04/06/2021 4:10:22 CH)

1035 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169