Trang chủ Giới thiệu chung SGTVT

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ngày đăng :30/04/2016 2:56:35 CH)

I. BAN GIÁM ĐỐC

 

HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  LIÊN HỆ 

Đ/C :  Phạm Ngọc Phương 

GIÁM ĐỐC SỞ

Điện thoại liên hệ: 02133.799.999

Email: phuongpn.sogtvt@laichau.gov.vn

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở theo quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, cán bộ của Sở Giao thông vận tải Lai Châu.

b) Thực hiện việc giữ mối liên hệ với Bộ Giao thông vận tải, các đơn vị trực thuộc Bộ; với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo nhiệm vụ.

c) Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật, kế hoạch chung của ngành; công tác tổ chức bộ máy- cán bộ; công tác tài chính, các hoạt động thu, chi ngân sách thi đua; công tác thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

d) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính.

 

 


HỌ VÀ TÊN 
CHỨC VỤ  LIÊN HỆ 

Đ/C : Mai Khắc Phượng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại: 02133.792.280

Email: phuongmk.sogtvt@laichau.gov.vn

 

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, công việc:

- Công tác thanh tra chuyên ngành GTVT; pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính;

- Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; đảm bảo giao thông; quản lý hành lang ATGT đường bộ các tuyến đường địa phương do Sở quản lý;

- Công tác giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới;

b) Đại diện lãnh đạo Sở tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các phòng: Thanh tra Sở, phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

 

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ  LIÊN HỆ 

Đ/C : Nguyễn Văn Hưởng 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại: 02133.791.306

Email: huongnv.sogtvt@laichau.gov.vn

 

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, công việc:

- Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái và dịch vụ hỗ trợ vận tải;

- Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; đảm bảo giao thông; quản lý hành lang ATGT đường bộ các tuyến đường Trung ương do Sở được ủy thác quản lý;

- Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của ngành;

- Công tác Quốc phòng – an ninh, tự vệ cơ quan.

b) Đại diện lãnh đạo Sở tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị: Phòng QLVTPT & NL; Trung tâm Đăng kiểm cơ giới tỉnh; Bến xe khách tỉnh Lai Châu.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

 

HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  LIÊN HỆ 

Đ/C:  Tạ Đức Hùng

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

Điện thoại: 02133.876.592

Email: hungtd.sogtvt@laichau.gov.vn

 

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, công việc:

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; sửa chữa định kỳ; sửa chữa đột xuất công trình đường bộ;

- Công tác quản lý chất lượng công trình giao thông;

- Công tác quản lý hạ tầng giao thông Đường thủy nội địa.

- Phụ trách hoạt động các đoàn thể Sở.

b) Đại diện lãnh đạo Sở tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các phòng: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

1. VĂN PHÒNG SỞ: Có 1 Chánh văn phòng, 01 phó chánh văn phòng và các công chức

+ Đồng chí: Nguyễn Hải Trung - Phó Chánh văn phòng phụ trách; Điện thoại liên hệ: 02133.791.218; thư công vụ: trungnh.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Trần Thị Bích Ngọc - Phó Chánh Văn phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.791.228; thư công vụ: ngocttb.sogtvt@laichau.gov.vn

 

2. THANH TRA SỞ: có 01 Chánh thanh tra và 02 phó chánh thanh tra và các công chức

+ Đồng chí: Lê Anh Xuân - Chánh thanh tra; Điện thoại liên hệ: 02133.875.263; thư công vụ: xuanla.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Lê Quang Hiền - Phó Chánh thanh tra; Điện thoại liên hệ: 02133.875.263; thư công vụ: hienlq.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Vũ Hồng Cường - Phó Chánh thanh tra; Điện thoại liên hệ: 02133.875.263; thư công vụ: cuongvh.sogtvt@laichau.gov.vn

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG: , 01 phó trưởng  phòng và các công chức

+ Đồng chí: Nguyễn Đại Thành - Phó trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.878.782; thư công vụ: thanhnd.sogtvt@laichau.gov.vn

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG: có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các công chức

+ Đồng chí: Lê Mạnh Hùng - Trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.593; thư công vụ: hunglm.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Trần Viết Hiển - Phó trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.593; thư công vụ: hientv.sogtvt@laichau.gov.vn

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN & NGƯỜI LÁI: có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các công chức

+ Đồng chí: Điêu Tiến Dương - Trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.944; thư công vụ: duongdt.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Trần Thế Trường - Phó trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.944; thư công vụ: truongtt.sogtvt@laichau.gov.vn

 

6. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH: có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các công chức

+ Đồng chí: Nguyễn Tâm Đức Trình - Trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.594; thư công vụ: trinhntd.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Lê Thị Hợi - Phó trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.594; thư công vụ: hoilt.sogtvt@laichau.gov.vn

 

7. BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ: có 01 giám đốc, 01 phó giám đốc và lao động hợp đồng

+ Đồng chí: Ngô Sỹ Thiện - Giám đốc Ban; Điện thoại liên hệ: 02133.976.555; thư công vụ: thienns.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Nguyễn Đại Thành - Phó Giám đốc Ban; Điện thoại liên hệ: 02133.792.186; thư công vụ: thanhnd.sogtvt@laichau.gov.vn

 

8. TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI: có 01 giám đốc, 01 phó giám đốc và các viên chức

+ Đồng chí: Nguyễn Trung Thọ - Phó Giám đốc phụ trách; Điện thoại liên hệ: 02133.790.629; thư công vụ: thont.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Lê Xuân Hùng - Phó Giám đốc; Điện thoại liên hệ: 02133.790.629; thư công vụ: hunglx.sogtvt@laichau.gov.vn

 

9. BẾN XE KHÁCH TỈNH: có 01 giám đốc, 01 phó giám đốc và các lao động hợp đồng

+ Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn - Giám đốc; Điện thoại liên hệ: 02133.877.715; thư công vụ: sonnm.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Lê Xuân Thoan - Phó Giám đốc; Điện thoại liên hệ: 02133.792.819; thư công vụ: thoanlx.sogtvt@laichau.gov.vn

 

Tin liên quan

Danh sách số điện thoại đường dây nóng các phòng ban sở GTVT(05/07/2017 3:38:06 CH)

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN; CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA SỞ (06/06/2017 10:37:12 SA)

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI(30/04/2016 2:56:03 CH)

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI(06/10/2014 9:34:24 SA)

324 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169