Trang chủ Giới thiệu chung SGTVT

I. BAN GIÁM ĐỐC

 

HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  LIÊN HỆ 

Đ/C :  Bùi Quang Vinh 

GIÁM ĐỐC SỞ

Điện thoại liên hệ: 02133.799.999

Email: Vinhbq.sogtvt@laichau.gov.vn

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở theo quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, cán bộ của Sở Giao thông vận tải Lai Châu.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, công tác:

- Tổ chức bộ máy, cán bộ; cải cách hành chính; ISO; thi đua khen thưởng, kỷ luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi quản lý.

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; xây dựng kế hoạch bảo trì giai đoạn, hàng năm; công tác tài chính, ngân sách của Sở. Là chủ tài khoản của Sở.

- Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và pháp chế ngành GTVT.

- Ký duyệt các văn bản của Sở thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách và các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.

c) Trực tiếp phụ trách quản lý Văn phòng Sở và Phòng Kế hoạch - Tài chính.

d) Kiêm nhiệm các chức danh: Thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Chủ tịch: Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng nâng lương của Sở; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh.

 

 


HỌ VÀ TÊN 
CHỨC VỤ  LIÊN HỆ 

Đ/C : Mai Khắc Phượng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại: 02133.792.280

Email: phuongmk.sogtvt@laichau.gov.vn

 

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác thanh tra chuyên ngành GTVT;

- Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành theo lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ địa phương; thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án các công trình đảm bảo giao thông kể từ giai đoạn khởi công xây dựng đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình các tuyến đường bộ địa phương do Sở quản lý; chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và quản lý, bảo vệ hành lang ATĐB thuộc phạm vi quản lý.

- Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của ngành;

- Công tác quản lý, sử dụng tài sản công được giao, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Công tác giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới;

- Thẩm định, ký duyệt các văn bản, giấy phép trong lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được Giám đốc Sở uỷ quyền.

b) Đại diện lãnh đạo Sở tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách. Thành viên Hội đồng, Ban Chỉ đạo do Giám đốc Sở phân công.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các phòng: Thanh tra Sở; phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ  LIÊN HỆ 

Đ/C : Nguyễn Văn Hưởng 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại: 02133.791.306

Email: huongnv.sogtvt@laichau.gov.vn

 

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới các hạng; đăng ký, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành theo lĩnh vực được phân công;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Quốc lộ được ủy thác quản lý; thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án các công trình đảm bảo giao thông kể từ giai đoạn khởi công xây dựng đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình các tuyến Quốc lộ được ủy thác quản lý; chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và quản lý, bảo vệ hành lang ATĐB thuộc phạm vi quản lý.

- Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành;

- Công tác dân vận chính quyền; xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan và các nội quy, quy chế khác của cơ quan; Công tác phòng, chống cháy nổ; an ninh trật tự; tự vệ cơ quan;

- Thẩm định, ký duyệt các văn bản, giấy phép trong lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được Giám đốc Sở uỷ quyền.

b) Kiêm nhiệm các chức danh: Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở; Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Sở. Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Trung tâm Đăng kiểm cơ giới tỉnh; Bến xe khách tỉnh.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

 

HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  LIÊN HỆ 

Đ/C:  Tạ Đức Hùng

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

Điện thoại: 02133.876.592

Email: hungtd.sogtvt@laichau.gov.vn

 

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình giao thông; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành theo lĩnh vực được phân công;

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác thẩm định dự án, công tác thẩm định, thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do các chủ đầu tư khác thực hiện trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;  

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án, công trình sửa chữa định kỳ, đột xuất kể từ giai đoạn khởi công xây dựng đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trên các tuyến đường bộ do Sở được giao quản lý; chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án được phân công phụ trách;

- Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Đường thủy nội địa;

- Thẩm định, ký duyệt các văn bản, giấy phép trong lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được Giám đốc Sở uỷ quyền.

b) Đại diện lãnh đạo Sở tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách. Chủ tịch hội đồng xét duyệt sáng kiến của Sở.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các phòng: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

1. VĂN PHÒNG SỞ: Có 1 Chánh văn phòng, 01 phó chánh văn phòng và các công chức

+ Đồng chí: Nguyễn Hải Trung - Phó Chánh văn phòng phụ trách; Điện thoại liên hệ: 02133.791.218; thư công vụ: trungnh.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Trần Thị Bích Ngọc - Phó Chánh Văn phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.597; thư công vụ: ngocttb.sogtvt@laichau.gov.vn

 

2. THANH TRA SỞ: có 01 Chánh thanh tra và 02 phó chánh thanh tra và các công chức

+ Đồng chí: Lê Anh Xuân - Chánh thanh tra; Điện thoại liên hệ: 02133.875.263; thư công vụ: xuanla.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Lê Quang Hiền - Phó Chánh thanh tra; Điện thoại liên hệ: 02133.875.263; thư công vụ: hienlq.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Vũ Hồng Cường - Phó Chánh thanh tra; Điện thoại liên hệ: 02133.875.263; thư công vụ: cuongvh.sogtvt@laichau.gov.vn

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG: , 01 phó trưởng  phòng và các công chức

+ Đồng chí: Nguyễn Đại Thành - Phó trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.878.782; thư công vụ: thanhnd.sogtvt@laichau.gov.vn

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG: có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các công chức

+ Đồng chí: Lê Mạnh Hùng - Trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.593; thư công vụ: hunglm.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Trần Viết Hiển - Phó trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.593; thư công vụ: hientv.sogtvt@laichau.gov.vn

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN & NGƯỜI LÁI: có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các công chức

+ Đồng chí: Điêu Tiến Dương - Trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.944; thư công vụ: duongdt.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Trần Thế Trường - Phó trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.944; thư công vụ: truongtt.sogtvt@laichau.gov.vn

 

6. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH: có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các công chức

+ Đồng chí: Nguyễn Tâm Đức Trình - Trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.594; thư công vụ: trinhntd.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Lê Thị Hợi - Phó trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.594; thư công vụ: hoilt.sogtvt@laichau.gov.vn

 

7. BAN QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ: có 01 giám đốc, 01 phó giám đốc và lao động hợp đồng

+ Đồng chí: Ngô Sỹ Thiện - Giám đốc Ban; Điện thoại liên hệ: 02133.976.555; thư công vụ: thienns.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Nguyễn Đại Thành - Phó Giám đốc Ban; Điện thoại liên hệ: 02133.792.186; thư công vụ: thanhnd.sogtvt@laichau.gov.vn

 

8. TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI: có 01 giám đốc, 01 phó giám đốc và các viên chức

+ Đồng chí: Nguyễn Trung Thọ - Phó Giám đốc phụ trách; Điện thoại liên hệ: 02133.790.629; thư công vụ: thont.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Lê Xuân Hùng - Phó Giám đốc; Điện thoại liên hệ: 02133.790.629; thư công vụ: hunglx.sogtvt@laichau.gov.vn

 

9. BẾN XE KHÁCH TỈNH: có 01 giám đốc, 01 phó giám đốc và các lao động hợp đồng

+ Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn - Giám đốc; Điện thoại liên hệ: 02133.877.715; thư công vụ: sonnm.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Lê Xuân Thoan - Phó Giám đốc; Điện thoại liên hệ: 02133.792.819; thư công vụ: thoanlx.sogtvt@laichau.gov.vn

 

Tin liên quan

Danh sách số điện thoại đường dây nóng các phòng ban sở GTVT(05/07/2017 3:38:06 CH)

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN; CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA SỞ (06/06/2017 10:37:12 SA)

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI(30/04/2016 2:56:03 CH)

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI(06/10/2014 9:34:24 SA)

594 Người đang Online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169