Trang chủ Giới thiệu chung SGTVT

I. BAN GIÁM ĐỐC

 

HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  LIÊN HỆ 

Đ/C :  Bùi Quang Vinh 

GIÁM ĐỐC SỞ

Điện thoại liên hệ: 02133.799.999

Email: Vinhbq.sogtvt@laichau.gov.vn

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở theo quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, cán bộ của Sở Giao thông vận tải Lai Châu.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, công tác:

- Công tác Quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông;

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng, kỷ luật; xây dựng văn bản quy phạm Pháp luật chuyên ngành và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi quản lý;

- Công tác tài chính, ngân sách của Sở;

- Công tác Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng;

- Công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Ký duyệt các văn bản của Sở thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách và các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở theo quy định của Pháp luật;

c) Trực tiếp phụ trách quản lý Văn phòng Sở và Phòng Kế hoạch - Tài chính.

d) Là chủ tài khoản Sở, là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.

đ) Kiêm nhiệm các chức danh:

- Phó Trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Thành viên các Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng xét nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức Sở;

- Trưởng các Ban của Sở: Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Ban Biên tập Website, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 

 


HỌ VÀ TÊN 
CHỨC VỤ  LIÊN HỆ 

Đ/C : Mai Khắc Phượng

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại: 02133.792.280

Email: phuongmk.sogtvt@laichau.gov.vn

 

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác thanh tra chuyên ngành GTVT;

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và pháp chế ngành GTVT;

- Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tuyến đường địa phương do Sở quản lý. (bao gồm cả vận hành, khai thác Phà Khau Giường trên tuyến đường tỉnh 134);

- Quản lý chỉ đạo thực hiện các công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông (từ bước xác minh thiệt hại, lập, đề xuất phương án, thẩm định hồ sơ và nghiệm thu, thanh quyết toán) trên các tuyến đường địa phương do Sở quản lý;

- Công tác giải phóng mặt bằng và quản lý, bảo vệ hành lang ATĐB, đấu nối, cấp phép trên các tuyến đường địa phương do Sở được giao quản lý;

- Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của ngành;

- Công tác quản lý, sử dụng tài sản công được giao, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Công tác giao thông nông thôn và chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới;

b) Đại diện lãnh đạo Sở tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách. Thành viên Hội đồng, Ban Chỉ đạo do Giám đốc Sở phân công.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các phòng: Thanh tra Sở; phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

 

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ  LIÊN HỆ 

Đ/C : Nguyễn Văn Hưởng 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Điện thoại: 02133.791.306

Email: huongnv.sogtvt@laichau.gov.vn

 

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải; đề xuất xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng vận tải, dịch vụ vận tải công cộng trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO;

- Quản lý Nhà nước về đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; đăng ký xe máy chuyên dùng;

- Quản lý Nhà nước về đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến Quốc lộ được giao quản lý;

- Quản lý, chỉ đạo thực hiện các công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông (từ bước xác minh thiệt hại, lập, đề xuất phương án, trình thẩm định hồ sơ và nghiệm thu, thanh quyết toán) trên các tuyến Quốc lộ được ủy thác quản lý;

- Công tác giải phóng mặt bằng và quản lý, bảo vệ hành lang ATĐB, đấu nối, cấp phép trên các tuyến đường Quốc lộ được ủy thác quản lý;

- Công tác phòng, chống cháy nổ; an ninh trật tự; tự vệ cơ quan; công tác nữ công;

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chuyển đổi số;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật;

- Công tác phòng, chống dịch dịch bệnh trong hoạt động vận tải và ngành GTVT.

- Thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn của Sở; duyệt tin, bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở;

b) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Trung tâm Đăng kiểm cơ giới tỉnh và Bến xe khách tỉnh.

c) Đại diện lãnh đạo Sở tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách. Thành viên Hội đồng, Ban Chỉ đạo do Giám đốc Sở phân công.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

 

 

HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  LIÊN HỆ 

Đ/C:  Tạ Đức Hùng

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

Điện thoại: 02133.876.592

Email: hungtd.sogtvt@laichau.gov.vn

 

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình giao thông và xử lý sự cố công trình giao thông trên địa bàn tỉnh;

- Công tác phối hợp triển khai các dự án về giao thông vận tải do Trung ương thực hiện trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác thẩm định dự án, công tác thẩm định, thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do các chủ đầu tư khác thực hiện trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

- Theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án, công trình sửa chữa định kỳ, đột xuất (từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư) trên các tuyến đường bộ do Sở được giao quản lý;

- Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trong phạm vi được phân công;

- Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Đường thủy nội địa theo phân cấp;

b) Đại diện lãnh đạo Sở tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách. Chủ tịch hội đồng xét duyệt sáng kiến của Sở.

c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các phòng: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; Ban Quản lý dự án và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

1. VĂN PHÒNG SỞ: Có 1 Chánh văn phòng, 01 phó chánh văn phòng và các công chức

+ Đồng chí: Nguyễn Hải Trung - Chánh văn phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.791.218; thư công vụ: trungnh.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Trần Thị Bích Ngọc - Phó Chánh Văn phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.597; thư công vụ: ngocttb.sogtvt@laichau.gov.vn

 

2. THANH TRA SỞ: có 01 Chánh thanh tra và 02 phó chánh thanh tra và các công chức

+ Đồng chí: Lê Anh Xuân - Chánh thanh tra; Điện thoại liên hệ: 02133.875.263; thư công vụ: xuanla.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Lê Quang Hiền - Phó Chánh thanh tra; Điện thoại liên hệ: 02133.875.263; thư công vụ: hienlq.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Vũ Hồng Cường - Phó Chánh thanh tra; Điện thoại liên hệ: 02133.875.263; thư công vụ: cuongvh.sogtvt@laichau.gov.vn

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG: , 01 phó trưởng  phòng và các công chức

+ Đồng chí: Nguyễn Đại Thành - trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.878.782; thư công vụ: thanhnd.sogtvt@laichau.gov.vn

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG: có 01 trưởng phòng và các công chức

+ Đồng chí: Trần Viết Hiển - Trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.593; thư công vụ: hientv.sogtvt@laichau.gov.vn

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN & NGƯỜI LÁI: có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các công chức

+ Đồng chí: Điêu Tiến Dương - Trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.944; thư công vụ: duongdt.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Trần Thế Trường - Phó trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.944; thư công vụ: truongtt.sogtvt@laichau.gov.vn

 

6. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH: có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các công chức

+ Đồng chí: Nguyễn Tâm Đức Trình - Trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.594; thư công vụ: trinhntd.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Lê Thị Hợi - Phó trưởng phòng; Điện thoại liên hệ: 02133.876.594; thư công vụ: hoilt.sogtvt@laichau.gov.vn

 

7. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG : có 01 giám đốc, 01 phó giám đốc và lao động hợp đồng

+ Đồng chí: Ngô Sỹ Thiện - Giám đốc Ban; Điện thoại liên hệ: 02133.976.555; thư công vụ: thienns.sogtvt@laichau.gov.vn

 

8. TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI: có 01 giám đốc, 01 phó giám đốc và các viên chức

+ Đồng chí: Nguyễn Trung Thọ - Phó Giám đốc phụ trách; Điện thoại liên hệ: 02133.790.629; thư công vụ: thont.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Lê Xuân Hùng - Phó Giám đốc; Điện thoại liên hệ: 02133.790.629; thư công vụ: hunglx.sogtvt@laichau.gov.vn

 

9. BẾN XE KHÁCH TỈNH: có 01 giám đốc, 01 phó giám đốc và các lao động hợp đồng

+ Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn - Giám đốc; Điện thoại liên hệ: 02133.877.715; thư công vụ: sonnm.sogtvt@laichau.gov.vn

+ Đồng chí: Lê Xuân Thoan - Phó Giám đốc; Điện thoại liên hệ: 02133.792.819; thư công vụ: thoanlx.sogtvt@laichau.gov.vn

 

Tin liên quan

Danh sách số điện thoại đường dây nóng các phòng ban sở GTVT(05/07/2017 3:38:06 CH)

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN; CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA SỞ (06/06/2017 10:37:12 SA)

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI(30/04/2016 2:56:03 CH)

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI(06/10/2014 9:34:24 SA)

2139 người online

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...
Thiết kế bởi 0838.946.169