Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 669/QĐ-SGTVT Thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải Lai Châu năm 2018 6 13/06/2018
2 632/SGTVT-VP Chấn chỉnh việc thực hiện công tác CCHC nhà nước 3 06/06/2018
3 569/KH-SGTVT Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính Sở GTVT năm 2018 6 29/05/2018
4 578/BC-SGTVT Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 3 29/05/2018
5 441/QĐ-SGTVT Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban thuộc Sở Giao thông vận tải Lai Châu 4 27/04/2018
6 311/KH-SGTVT Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 22/01/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu, thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 13 29/03/2018
7 868/QĐ-SGTVT Thành lập đoàn kiểm tra Cải cách hành chính 36 05/07/2017
8 738/CTHĐ-SGTVT Chương trình hành động xây dựng môi trường cơ quan Sở GTVT không thuốc lá 57 07/06/2017
9 689/QĐ-SGTVT Ban hành quy chế thi đua khen thưởng Sở Giao thông vận tải Lai Châu 30 01/06/2017
10 993/KH-UBND Triển khai Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020" của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh 4 01/06/2017
11 684/KH-GTVT Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Giao thông vận tải giai đoạn 2017 - 2020 36 31/05/2017
12 14/QĐ-ĐU Quyết định ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng ủy Sở Giao thông vận tải 22 15/04/2017
13 08/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải Lai Châu 14 12/04/2017
14 227/QĐ-UBND Về việc thành lập và đổi tên các tổ chức thuộc Sở Giao thông vận tải Lai Châu 30 23/03/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876.597 Fax: 02313.876.717

Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.sgtvt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...